D1.2.9. Xây dựng và triển khai được ít nhất 03 đề án cải tiến chất lượng (trên quy mô khoa/phòng hoặc toàn bệnh viện).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Xây dựng và triển khai được ít nhất 03 đề án cải tiến chất lượng (trên quy mô khoa/phòng hoặc toàn bệnh viện).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
D1.2-3.9
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại các phòng chức năng.
- Kiểm tra, quan sát trên thực tế.
- Phỏng vấn nhân viên y tế được giao triển khai đề án.

Bằng chứng, kết quả

- Đã xây dựng và triển khai được ít nhất 03 đề án cải tiến chất lượng.
+ Đề án có thể trên quy mô khoa/phòng (ví dụ cải tiến quy trình khám bệnh trên quy mô riêng khoa khám bệnh) hoặc trên phạm vị toàn bệnh viện (ví dụ đề án tăng cường vệ sinh tay có liên quan tới tất cả khoa phòng).
- Có bằng chứng đã triển khai, ví dụ có kế hoạch, lộ trình triển khai đề án, có giao người, giao việc thực hiện các nội dung công việc trong đề án đã đề ra.
- Quan sát trên thực tế đã triển khai các hoạt động của đề án cải tiến chất lượng.
- Có ít nhất 1 đề án đã có kết quả đầu ra.
- Nhân viên trình bày được các công việc chính đã thực hiện.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý