C2.1.5. Hồ sơ bệnh án bảo đảm được bác sỹ điều trị duyệt và chịu trách nhiệm về mặt nội dung thông tin.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

5. Hồ sơ bệnh án bảo đảm được bác sỹ điều trị duyệt và chịu trách nhiệm về mặt nội dung thông tin.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.1-2.5
Mức điểm
2
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra ngẫu nhiên một số bệnh án tại một số khoa điều trị.

Bằng chứng, kết quả

- Các bệnh án đã được bác sỹ duyệt nội dung và chịu trách nhiệm bằng việc ký vào những chỗ có yêu cầu trên bệnh án.
+ Người lập bệnh án có thể là điều dưỡng, hộ sinh, sinh viên, bác sỹ thực tập nhưng cần có bác sỹ điều trị ký và chịu trách nhiệm nội dung.
- Bệnh án điện tử chấm tương tự, bác sỹ dùng chữ ký điện tử hoặc chứng thực điện tử.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý