C2.2.9. Có sổ lưu trữ (hoặc phần mềm như excel) để tra cứu và xác định một bệnh án bất kỳ đang nằm ở vị trí nào (ngăn, giá, tủ) trong kho (hoặc đang tạm thời được đem ra ngoài kho cho mục đích khác và tra được tên người đang sử dụng).

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

9. Có sổ lưu trữ (hoặc phần mềm như excel) để tra cứu và xác định một bệnh án bất kỳ đang nằm ở vị trí nào (ngăn, giá, tủ) trong kho (hoặc đang tạm thời được đem ra ngoài kho cho mục đích khác và tra được tên người đang sử dụng).

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-3.9
Mức điểm
3
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra hồ sơ tài liệu.
- Quan sát, kiểm tra thực tế tại các kho lưu trữ bệnh án.
- Lựa chọn tối thiểu 3 bệnh án bất kỳ trong sổ hoặc phần mềm và tìm trong kho.

Bằng chứng, kết quả

- Có thể tra cứu và xác định một bệnh án bất kỳ đang nằm ở vị trí nào trong kho dựa trên sổ lưu trữ hoặc phần mềm.
- Tìm được đúng các bệnh án đã chọn trên sổ hoặc phần mềm tại đúng ngăn, giá, tủ được chỉ dẫn.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý