C2.2.11. Các thông tin hành chính và tóm tắt nội dung chuyên môn chính của bệnh án được nhập vào phần mềm máy tính để lưu trữ, quản lý.

Hãy chọn và click vào mục cụ thể để gửi góp ý. Nếu cần xem hướng dẫn, click vào đây!

11. Các thông tin hành chính và tóm tắt nội dung chuyên môn chính của bệnh án được nhập vào phần mềm máy tính để lưu trữ, quản lý.

THÔNG TIN CHUNG
Mã số đầy đủ
C2.2-4.11
Mức điểm
4
Điểm tối đa
1
ĐỀ XUẤT HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
Phương pháp kiểm tra, đánh giá

- Kiểm tra trên phần mềm máy tính quản lý bệnh án.

Bằng chứng, kết quả

- Trên phần mềm có lưu trữ các thông tin hành chính và tóm tắt nội dung chuyên môn chính của bệnh án;
+ hoặc phần mềm có lưu trữ toàn bộ nội dung của bệnh án nếu bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử.

Góp ý cho "Hướng dẫn Phương pháp kiểm tra, đánh giá VÀ Bằng chứng, kết quả" cho TIỂU MỤC NÀY

Đăng nhập để góp ý